fbpx

Fundacja Statek Kultury

Nasze cele

 1. Promowanie żeglugi śródlądowej oraz środowisk rzecznych RP.
 2. Popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej.
 3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Działalność oświatowa.
 6. Promowanie kultury ludowej oraz polskiego folkloru.
 7. Kształtowanie świadomości pro ekologicznej.
 8. Promowanie rozwiązań prowadzących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
 9. Wspieranie edukacji krajoznawczej dzieci i młodzieży.
 10. Promowanie pro zdrowotnego, aktywnego trybu życia.
 11. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa.

KRS: 0000638667
REGON: 365564464
NIP: 7822648825

ul. Portowa 1
66-131 Cigacice
Polska

t: +48 883 997 939
e: hello@statekkultury.org

X